🌃  ─── ❛ 𝗌 ━ 𝗁𝖾𝗋 ❜ ∶∶ ◜𝖶𝗁𝖾𝗋𝖾 𝗍𝗈, 𝓶𝓲𝓼𝓼? ◝       
◟𝖳𝗈 𝗍𝗁𝖾 𝓼𝓽𝓪𝓻𝓼.◞

ண ⁕ 𝓘𝗇𝖿𝗂𝗇𝗂𝗍𝖾 𝖲𝗍𝗈𝗋𝗂𝖾𝗌.
││⊱ 𝖦𝗈 𝖺𝗁𝖾𝖺𝖽 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝗐𝗁𝖺𝗍 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝗁𝖾𝖺𝗋𝗍 𝗍𝖾𝗅𝗅𝗌 𝗒𝗈𝗎, 𝗈𝗋 𝗒𝗈𝗎 𝗐𝗂𝗅𝗅 𝗅𝗈𝗌𝖾 𝖾𝗏𝖾𝗋𝗒𝗍𝗁𝗂𝗇𝗀.⊰

∟ ◗ 𝐌𝐀𝐈𝐍 𝖺𝖼𝖼𝗈𝗎𝗇𝗍∶∶ @klrfst
  • ⋆:: 𝓝𝖺𝗇𝖽𝖺, 𝖳𝖺𝗂, 𝖣𝖺𝗇𝗂, 𝖡𝖺𝗇𝖺𝗇𝖺, 𝖲𝖺𝗋𝖺𝗁, 𝖲𝗈𝗅, 𝖧𝖺𝗇𝗇𝖺, 𝖠𝗒𝗎𝗆𝗂, 𝖫𝖾𝗈, 𝖽𝗎𝗋𝖾𝗑, 𝖽𝗋𝖾𝗌𝗌𝖺, 𝖶𝖾𝗇𝖽𝗒, 𝗅𝖾𝗑𝗂𝗌 𝖾 𝖪𝖺𝗍 ღ.
  • JoinedOctober 15, 2023


Last Message
morzwp morzwp Nov 12, 2023 05:52PM
Olá 
View all Conversations